----

Aikido Demonstration Moriteru Ueshiba-Kata-dori men uchi

Aikido Demonstration Moriteru Ueshiba-Kata-dori men uchi