----

Shigemi Inagaki Sensie Nice Gyaku Hanmi Katate Dori TechniqueShigemi Inagaki Sensie Nice Gyaku Hanmi Katate Dori Technique