----

Takeji Tomita Sensei Aikido Weapon DemonstrationTakeji Tomita Sensei Aikido Weapon Demonstration