----

Aikido Jo Defense Counter Bokken Shomen Uchi AttackAikido Jo Defense Counter Bokken Shomen Uchi Attack