----

Hs Goto 's Sensei Awesome Katate Dori Tenchi Nage Form
Hs Goto 's Sensei Awesome Katate Dori Tenchi Nage Form