----

Aikido Shomen Uchi Suari waza Nice MoveAikido Shomen Uchi Suari waza Nice Move