----

Sumi otoshi Katate Dori Nice Form-Aikido TechniqueSumi otoshi Katate Dori Nice Form-Aikido Technique