----

Moriteru Ueshiba's Awesome Suwari Waza AIKIDO Demonstr

Moriteru Ueshiba's Awesome Swuari Waza AIKIDO Demonstr