----

Takeji Tomita Sensei's Demonstration BokkenTakeji Tomita Sensei's Demonstration Bokken